gitコマンド補完計画

bashrcにgitのコマンド補完のものを落としてくる幸せなコマンド。

$ wget -O ~/.git-completion.bash
https://raw.githubusercontent.com/git/git/master/contrib/completion/git-completion.bash
$ echo "source ${HOME}/.git-completion.bash" >> ~/.bashrc
$ source ~/.bashrc

sourceは環境ものを変更した時に再読み込みしてくれるもの。


参考:
http://qiita.com/snaka/items/4b0437a32da832d2e0db
http://qiita.com/YumaInaura/items/00437e6ab14d96adb71f